Privacy verklaring


Bank & Assurantiekantoor B. van der Ende respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
  -  Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  -  Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, spaarrekeningen etc. 
  -  Het communiceren met onze relaties
  -  Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan 
     witwassen of identiteitsfraude
  -  Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van de website www.bvdende.nl
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Bank & Assurantiekantoor van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. 

Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u langs komt of dat wij een schadehersteller vragen contact met u op te nemen.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  a)  U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij 
       van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

  b)  Indien u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze 
       administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij 
       stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen 
       doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

  c)  Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie 
       hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te 
       verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met 
       inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf 
       die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

  d)  Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen 
       gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken
       bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie 
       mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek 
       zullen wij dan uiteraard voldoen.

  e)  Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan 
       een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst
       van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

  f)  Indien wij van derden persoonlijk informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld
      van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan 
      informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben 
      ontvangen.

Wijziging van deze pravicyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.